Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług serwisów

internetowych firmy ETP Ewa Pydyś Tomasz Pydyś spółka cywilna, Al. KEN 19 lok 2/5, 02-797 Warszawa NIP: 9512498634, Regon: 385653146, operatora restauracji Little Barrel przy Al.KEN 19 lok 2/5 w Warszawie.

Użytkownik: Osoba korzystająca z serwisu

Serwis: Strona internetowa lub system internetowy z którego korzysta użytkownik

Administratorem danych osobowych i operatorem serwisu jest:

ETP Ewa Pydyś Tomasz Pydyś spółka cywilna, Al. KEN 19 lok 2/5, 02-797 Warszawa NIP: 9512498634, Regon: 385653146,

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika

oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania

danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami

umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach

w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 • poprzez gromadzenie plików “cookies”

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza

 1. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub marketingowego.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim,

zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.

Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych

w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może

wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych

osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy

informować w sposób widoczny i zrozumiały.

COOKIES

Informujemy, że witryna internetowa http://littlebarrel.pl korzysta z plików cookies.

Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach

końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są

to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania

ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych

w plikach cookies.

W ramach witryny stosowane są zasadniczo dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”.

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym

odwiedzających do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia

przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym

odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia

przez odwiedzającego.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich

dostęp jest administrator serwisu lub podmioty, z których usług on korzysta.

Administratorem serwisu jest

ETP Ewa Pydyś Tomasz Pydyś spółka cywilna, Al. KEN 19 lok 2/5, 02-797 Warszawa NIP: 9512498634, Regon: 385653146, (dalej jako „Administrator”).

Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:

1) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony

internetowej, co umożliwia lepsze dopasowanie witryny do preferencji i zachowania

odwiedzających;

2) korzystania przez Administratora z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne tj. Google

LLC w postaci narzędzi Google Analitycs oraz Google AdWords. Ponadto, na witrynie mogą

znajdować się odnośniki do innych serwisów, takich jak Google Maps, Facebook czy TripAdvisor.

Podmioty te posługują się własnymi plikami cookies, na co Administrator danych nie ma wpływu.

ZGODA NA PLIKI COOKIES

Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na pozyskiwanie i przechowywanie

informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym

urządzeniu końcowym Użytkownika, w tym plików cookies.

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies przez odwiedzającego witrynę,

ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików

cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu

na urządzenie Użytkownika. Użytkownik może również za każdym razem po wizycie w witrynie

usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi

plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej.

Należy jednak zwrócić uwagę, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów

uwierzytelniania i utrzymania preferencji odwiedzających może utrudnić korzystanie z witryny.

Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym

w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików

cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są

w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ETP Ewa Pydyś Tomasz Pydyś spółka cywilna, Al. KEN 19 lok 2/5, 02-797 Warszawa NIP: 9512498634, Regon: 385653146, dalej zwany „ETP”.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest ETP Ewa Pydyś Tomasz Pydyś spółka cywilna, Al. KEN 19 lok 2/5, 02-797 Warszawa NIP: 9512498634, Regon: 385653146,, dalej zwany „ETP”.

Inspektor ochrony danych ETP

W ETP został powołany inspektor ochrony danych, dalej zwany „IOD”. Możesz kontaktować się z IOD

we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z

wykonywaniem przysługujących Ci praw, wysyłając maila na adres: iod@littlebarrel.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadniony interes przetwarzania

Poniżej przedstawiamy Ci wszystkie występujące standardowo w działalności ETP cele przetwarzania

danych przez ETP.

Dane osobowe są przetwarzane przez ETP w celu realizacji Twojej rezerwacji, realizacji umowy usługi

gastronomicznej, umowy organizacji spotkania, umowy organizacji spotkania, konferencji, umowy

najmu powierzchni, reagowania na interwencje, skargi, reklamacje lub zmiany rezerwacji, przesyłania

informacji finansowo-rozliczeniowych, realizacji promocji, prowadzenie korespondencji w

odpowiedzi na wiadomości i zapytania, które do nas skierujesz oraz w celach marketingowych

polegających na przedstawianiu Ci ofert usług ETP.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie:

 • umowa łącząca Ciebie z ETP w zakresie usługi gastronomicznej, organizacji spotkania,

organizacji konferencji itp., w tym zamówionych przez Ciebie rezerwacji i w zakresie realizacji

innych zobowiązań ETP wobec Ciebie, reagowania na interwencje, skargi, reklamacje lub

zmiany rezerwacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO);

 • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ETP

obejmujących przygotowanie odpowiedzi lub załatwienie sprawy, która została zgłoszona w

Twojej wiadomości, przesłanej na adres email ETP lub poprzez formularz na stronie

internetowej ETP (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO);

 • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ETP

polegających na prowadzeniu marketingu bezpośredniego usług ETP (w tym poprzez

przygotowanie dedykowanej oferty, tworzonej w oparciu o zapytanie), dochodzeniu roszczeń

lub ochrony przed roszczeniami a także obejmujących działania niezbędne do wykonania

umowy, której stroną nie jest osoba fizyczna (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO);

 • obowiązek prawny ciążący na ETP w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla

celów podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Komu i gdzie ETP może przekazać Twoje dane? Kto może być odbiorcą Twoich danych poza

ETP? (informacje o odbiorcach danych)

Do Twoich danych dostęp będą miały, poza pracownikami, pełnomocnikami i członkami organów

ETP, osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT

stosowanych przez ETP.

Ponadto, w zależności od charakteru sprawy, Twoje dane osobowe ETP może przekazać jedynie

następującym podmiotom:

 • ubezpieczycielom ETP, lub
 • podmiotom świadczącym na rzecz ETP usługi księgowe, rachunkowe, finansowe, doradztwa

prawnego lub podatkowego, lub

 • organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, lub
 • organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom ETP i doradcom

ETP, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony ETP przed roszczeniami lub w celu

dochodzenia przez ETP roszczeń.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji

międzynarodowych

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego

ani do organizacji międzynarodowych.

Jak długo ETP będzie przechowywać Twoje dane? (informacje o okresie przechowania danych)

Okres przechowywania Twoich danych przez ETP będzie zależał od celu przetwarzania Twoich danych

przez ETP.

W przypadku, w którym Twoje dane są przetwarzane przez ETP w celu wykonania umowy pomiędzy

Tobą a ETP lub w celu wykonania innych zobowiązań na Twoją rzecz przez ETP, Twoje dane osobowe

ETP będzie przechowywał przez okres potrzebny do wykonania zobowiązań ETP na Twoją rzecz oraz

do upływu okresu przedawnienia wszelkich Twoich roszczeń wobec ETP i roszczeń ETP wobec Ciebie,

związanych z takimi zobowiązaniami, np. wynikających z umowy organizacji przyjęcia, chyba że

przechowywanie danych będzie konieczne dłużej dla celów zobowiązań podatkowych – w takim

wypadku usunięcie nastąpi niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych

związanych z zobowiązaniem, np. z umową organizacji spotkania (np. w celach rozliczeniowych

związanych z daną umową, Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową).

W przypadku, w którym Twoje dane są przetwarzane przez ETP z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ETP, Twoje dane osobowe ETP będzie

przechowywał przez okres niezbędny do zrealizowania celów wynikających z Takich interesów, przy

czym dla celu polegającego na marketingu bezpośrednim przez okres istnienia prawnie uzasadnionego

interesu do prowadzenia marketingu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw

wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych. W takim przypadku ETP może

przechowywać Twoje dane przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec ETP lub roszczeń ETP

wobec Ciebie, wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w

celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów ETP obejmujących ustalenie i dochodzenie roszczeń

lub obronę przed roszczeniami, ETP może przechowywać Twoje dane przez okres przedawnienia

Twoich roszczeń wobec ETP lub roszczeń ETP wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa

(przykładowo ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi

3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec ETP wynosi 10 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie

obowiązujących przepisów prawa).

Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów ETP obejmujących udzielenie odpowiedzi na Twoją

wiadomość, pytanie, skargę lub sugestię, ETP może przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny

do udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy, z którą się zwrócisz do ETP, przy czym ETP może

przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec ETP lub roszczeń ETP wobec

Ciebie wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu

ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

Ponadto, w przypadku podniesienia roszczeń w stosunku do ETP lub przez ETP, Twoje dane będą

przechowywane nie dłużej niż będzie to potrzebne w związku z właściwymi postępowaniami

dotyczącymi takich roszczeń.

W przypadku, gdy Twoje dane są przetwarzane przez ETP z uwagi na ciążący na ETP obowiązek prawny, ETP będzie przechowywał te dane tak długo jak długo ciążył będzie na ETP właściwy obowiązek prawny. Jeżeli Twoje dane będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, Twoje dane w tym zakresie będą przechowywane przez ETP tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek ETP posiadania dokumentu tych zdarzeń.

Informacja o przysługujących Ci prawach

W związku z tym, że ETP przetwarza Twoje dane osobowe, przysługuje Ci wiele praw. Poniżej

przedstawiamy ich zwięzły opis. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych

informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z IOD ETP za pośrednictwem

emaila: iod@littlebarrel.pl

Jeżeli zwrócisz się do ETP z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, ETP może zażądać, w przypadku

uzasadnionych wątpliwości co do Twojej tożsamości, dodatkowych informacji w celu potwierdzenia

Twojej tożsamości. ETP będzie odpowiadał na żądania bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie

30 dni od dnia otrzymania żądania.

Jeżeli ETP wykaże, że Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze

względu na swój ustawiczny charakter, ETP może: a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając

administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych

działań; albo b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o

tym czy ETP przetwarza Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez ETP, celach

przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych, o ile to możliwe, o planowanym

okresie przechowywania danych, o przysługujących Ci prawach dotyczących danych osobowych,

informacje o źródłach pozyskania przez ETP Twoich danych, jeżeli nie zostały zebrane od Ciebie. Masz

ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych

jest bezpłatne a uzyskanie każdej kolejne kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w

rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem

celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób

przetwarzane;

 1. b) wniosłaś/wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
 2. c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 3. d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
 4. e) cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane

na podstawie Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

Nie będziesz mogła/mógł jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane

niezbędne są do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) jeżeli

kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych

danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych,

żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) dane osobowe nie są już potrzebne ETP ale

potrzebne są Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; d) w przypadku

wniesienia przez Ciebie sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po

stronie ETP są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do

odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyłaś/dostarczyłeś ETP oraz masz prawo

przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ETP, jeżeli: a)

przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z Tobą a jednocześnie

 1. b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Masz jednocześnie prawo żądania by dane

osobowe zostały przesłane przez ETP bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to

technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną

sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie

uzasadniony interes ETP.

Na skutek sprzeciwu ETP zaprzestanie przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że wykaże istnienie

ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów,

praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym

momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności

wykazywania przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją a ETP zobowiązany jest niezwłocznie

zaprzestać takiego przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że

przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.

Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub

warunkiem zawarcia umowy oraz o braku zobowiązania do podania danych

Wszelkie dane podajesz dobrowolnie.

W zależności od sytuacji, w której ETP może pozyskać Twoje dane, podanie pewnych danych

(określonych przez ETP jako dane wymagane) może być warunkiem zawarcia umowy z ETP. Podanie

imienia i nazwiska, adresu, numeru Pesel, numeru dowodu osobistego jest niezbędne w celu

podpisania umowy organizacji przyjęcia itp. Podanie telefonu i adresu email niezbędne jest do

skorzystania z dodatkowych usług polegających na powiadomieniach wysyłanych przez SMS lub

przez email.

Podanie imienia i nazwiska (nazwy), adresu i numeru NIP może stanowić ustawowy wymóg i być

niezbędne do przygotowania dokumentacji dla celów podatkowych.

W przypadku kierowania wiadomości lub próśb do ETP (np. o przesłanie oferty ETP), podanie danych

teleadresowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym ani warunkiem zawarcia umowy,

jednakże podanie wymaganych danych jest niezbędne dla umożliwienia ETP udzielenia odpowiedzi.

Informacja o konsekwencjach niepodania danych

W zależności od sytuacji, w której ETP może pozyskać Twoje dane, brak podania określonych

informacji może uniemożliwić zawarcie umowy z ETP, otrzymanie prawidłowych dokumentów

podatkowych od ETP, otrzymanie od ETP oferty lub odpowiedzi na wiadomość skierowaną do ETP,

złożenie do ETP reklamacji, skargi, interwencji czy zmiany rezerwacji.

Informacja o wykorzystywaniu danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

do profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

do profilowania.